Category: Thực trạng xã hội

Chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam có những dấu hiệu tích cực

Chất lượng cuộc sống của người dân Việt  Nam trong những năm gần đây đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta vẫn phải cố gắng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong thời đại mới. Chất lượng cuộc sống…