Tin tức sự kiện
RSS

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19 Số: 2194/QĐ-BCĐQG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; Xét đề nghị của Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Điều 2. Hướng dẫn gồm 2 phần: 1. Phần thứ nhất. Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 2. Phần thứ hai. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động; Công văn số 2002/BYT-MT ngày 10/4/2020 của Bộ Y tế về việc phân luồng khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc và Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) tại nơi làm việc. Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó TTg CP. Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; - TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN; - Các VP, Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ; - Các Viện VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT, TPHCM, SKNNMT, YTCC TPHCM; - Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, BCĐQGPCDB, MT. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế

BỘ Y TẾ Số: 3351/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo ý kiến của Hội đồng chuyên môn cập nhật, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (nCoV) được thành lập tại Quyết định số 319/QĐ-BYt ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)” ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra; Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 3; - Phó TTgCP. Vũ Đức Đam- Trưởng BCĐQG Phòng CD COVID-19 (để báo cáo); - Quyền Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp); - Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB; - Lưu: VT; KCB. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn Trưởng Tiểu ban điều trị- Ban chỉ đạo QG PCD COVID-19

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3088/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Điều 2. “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” áp dụng cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập”; góp phần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và hiệu quả của bệnh viện trong dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí; tổng hợp kết quả tự đánh giá của các bệnh viện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 5. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Phó Thủ tướng CP. Vũ Đức Đam (để b/cáo); - Q.Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo); - Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Cổng TTĐT Bộ Y tế, Trang TTĐT Cục QLKCB; - Các Vụ, Cục, TTrB, VPB, Viện CLCSYT; - Các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành (để t/hiện); - BV trực thuộc BYT, BV thuộc trường ĐH (để t/hiện); - Lưu: VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn

Trong mấy ngày qua, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Sau 99 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 25 và 26/7/2020, đã ghi nhận thêm 02 ca lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bệnh nhân số 416 và số 418, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng). Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh ở thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đồng chí bí thư cấp ủy kiêm trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ngay các nội dung sau:

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến mới rất phức tạp, đã có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược lại. Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng; Ban chỉ đạo Quốc gia điện Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc bệnh viện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ngay các việc sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về COVID-19 về phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế phát động đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn Ngành Y tế.

Để thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế việc phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải trong các khu cách ly y tế tập trung, nhằm ngăn ngừa phát tán Covid-19 từ chất thải ra môi trường và cộng đồng chiều ngày 21/3/2020, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản khẩn số 677/SYT-NVY về việc dự phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung để các cơ sở y tế và các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

22 khách Hàn Quốc cho rằng họ không bị bệnh và đến Đà Nẵng để tham quan nên không chịu cách ly ở Bệnh viện Phổi.

Số trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) tính đến ngày 24.2 lên đến gần 2.600, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục hiện là 77.100 trường hợp, theo truyền thông nước này.

Giữa bối cảnh chưa có thuốc đặc trị và vaccine cho COVID-19, những thông tin từ bệnh nhân đã tử vong mang lại những dữ liệu quan trọng cho việc điều trị và ngăn ngừa dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 15/2, Hồ Bắc ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, đưa tổng số ca tử vong do bệnh này tại Trung Quốc vượt 1.600 người.

Bộ Y tế vừa công bố danh sách hàng trăm cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước có khả năng thu dung, điều trị bệnh COVID-19. Trong đó Hà Tĩnh có 13 bệnh viện đủ điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.