Tin tức sự kiện
RSS

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2019 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

Đại diện Hội Golf TP. Hồ Chí Minh vừa trao tặng xe cứu thương trị giá 700 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Căn cứ Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về tuyển dụng bác sỹ năm 2020; Văn bản số 791/UBND ngày 13/7/2020 của UBND huyện Vũ Quang về xét tuyển bác sĩ năm 2020; Kế hoạch số 74/KH-TTYT ngày 14/7/2020 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về tuyển dụng bác sĩ năm 2020

Hội đồng xét tuyển bác sĩ năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-TTYT ngày 10/8/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang) xin thông báo thí sinh dự tuyển bác sĩ năm 2020 như sau:

Ngày 07/8/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe tình hình dịch bệnh, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời các nội dung sau:

Hiện nay dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Công tác phòng, chống đã được tăng cường tại tất cả các tỉnh, thành phố với các hoạt động phát hiện nhanh, khoanh vùng, cách ly và điều trị kịp thời. Để tăng cường đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động mai táng trong tình hình hiện nay, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG, CHỐNG DỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc COVID-19 __________________________________________________ _____________ Số: 2233/QĐ-BCĐQG Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; Xét đề nghị của Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Điều 2. Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut SARS-CoV-2 tại cộng đồng được áp dụng tại cộng đồng, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nghĩa trang, phương tiện vận chuyển thi hài. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 2 Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; - Các VP, Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ; - Các Viện VSDTTW, VSDT TN, Pasteur NT, Pasteur TPHCM, SKNN&MT, YTCC TPHCM; - Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, BCĐQG, MT. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG, CHỐNG DỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc COVID-19 __________________________________________________ _____________ Số: 2232/QĐ-BCĐQG Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; Xét đề nghị của Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang. Điều 2. Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang được áp dụng tại nhà riêng, nhà tang lễ, nơi tổ chức lễ tang khác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 2 phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; - Các VP, Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ; - Các Viện VSDTTW, VSDT TN, Pasteur NT, Pasteur TPHCM, SKNN&MT, YTCC TPHCM; - Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, BCĐQG, MT. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG, CHỐNG DỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc COVID-19 __________________________________________________ _____________ Số: 2225/QĐ-BCĐQG Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; Xét đề nghị của Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Điều 2. Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uố ng)được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 831/BYT-MT ngày 21/02/2020 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch. Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; - Các VP, Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ; - Các Viện VSDTTW, VSDT TN, Pasteur NT, Pasteur TPHCM, SKNN&MT, YTCC TPHCM; - Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, BCĐQG, MT. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế