THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển hợp đồng lao động làm việc dưới 12 tháng tại các khoa, phong, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang năm 2021
loading...
15:47 08/04/2021

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (thành lập theo Quyết định số 264/QĐ-TTYT ngày 06/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang) xin thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển hợp đồng làm việc dưới 12 tháng tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang năm 2021 gồm có các thí sinh sau đây:

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG

HĐ XÉT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:  01 /TB-HĐXHĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũ Quang  ngày  07  tháng 4  năm 2021

THÔNG BÁO

Thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển hợp đồng lao động

làm việc dưới 12 tháng tại các khoa, phong, trạm y tế xã, thị trấn thuộc

Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang năm 2021

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (thành lập theo Quyết định số 264/QĐ-TTYT ngày 06/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang) xin thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển hợp đồng làm việc dưới 12 tháng tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang năm 2021 gồm có các thí sinh sau đây:

TT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ

Văn bằng chuyên môn

Đơn vị đào tạo

Xếp loại

I

Vị trí việc làm bác sĩ đa khoa (hạng III)

1

Nguyễn Tất Kiên

15/5/1995

Yên Minh, Ý Yên,  Nam Đinh

Bác sĩ

đa khoa

Trường Đại học Y khoa Vinh

Trung bình

II

Vị trí việc làm y sĩ (hạng IV)

1

Bùi Thị Vân Anh

03/02/1991

Đức Giang, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Y sĩ đa khoa

Trường Đại học Y Dược Huế

Khá

2

Phan Thị Hồng

03/4/1990

Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Y sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

3

Trần Thị Thanh

10/6/1992

Ân Phú, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Y sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

4

Hoàng Thị Thương

15/4/1990

Đức  Hương, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Y sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

III

Vị trí việc làm  Hộ sinh(hạng IV)

1

Thái Thị Anh

04/4/1991

Quang Thọ, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

2

Đậu Thị Hiên

06/3/1995

Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

3

Nguyễn Thị Na

06/10/1993

Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh

Cao đẳng Hộ sinh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

IV

Vị trí việc làm  Điều dưỡng (hạng IV)

1

Bùi Thị Huyền

04/01/1994

TDP 3, thị trấn Vũ Quang, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Điều dưỡng

Trường Trung cấp Việt -Anh

Khá

2

Lê Thị Niềm

09/11/1996

TDP 3 thị trấn, Vũ Quang, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Cao đẳng Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

3

Hoàng Thị Thái

20/9/1992

Đức Giang, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Cao đẵng Điều dưỡng

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

V

Vị trí việc làm  Dược sĩ (hạng IV)

1

Dương Thị Mận

10/9/1998

Đức Giang, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Dược sĩ TC

Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An

TB khá

2

Trần Thị Nhung

01/10/1995

thị trấn Thạch Hà, thạch Hà, Hà Tĩnh

Dược sĩ TC

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Khá

3

Nguyễn Thị Thất

10/7/1990

Đức Hương, Vũ Quang,  Hà Tĩnh

Dược sĩ TC

Trường trung cấp Y Dược Bắc Ninh

Khá

VI

Vị trí việc làm Kế toán  (hạng III)

1

Lê Việt Hùng

24/4/1993

thị trấn Vũ Quang, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Cử nhân Kế toán

Trường Đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng

Khá

Tổng số: 15 người

- Địa điểm và thời gian hướng dẫn ôn tập: Hội đồng sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2021 tại Hội trường tầng 3 nhà A – Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

- Địa điểm và thời gian phỏng vấn: Hội đồng tổ chức phỏng vấn vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/4/2021 tại Hội trường tầng 3 nhà B-  Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

Vậy, Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động xin thông báo để thí sinh được biết có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định.

Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo qua điện thoại của từng thí sinh đăng ký trong hồ sơ, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang và niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang./.

Nơi nhận: TM. HĐ XÉT TUYẾN HỢP ĐỒNG

- Cổng TTĐTTYT

- Lưu: VT, TCHC

.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toại

Ý kiến bạn đọc