Hoạt động đơn vị
RSS

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (thành lập theo Quyết định số 264/QĐ-TTYT ngày 06/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang) xin thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển hợp đồng làm việc dưới 12 tháng tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang năm 2021 gồm có các thí sinh sau đây: