Đấu thầu - Đầu tư
RSS

Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1692/QĐ-SYT ngày 03/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.