Đấu thầu - Đầu tư
RSS

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.Gói thầu; Nâng cấp hệ thống Camera giám sát và mạng Lan tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn thầu.Gói thầu : Nâng cấp hệ thống Camera giám sát và mạng Lan tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang

Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1692/QĐ-SYT ngày 03/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.